سیل های صنعتی
سیل های صنعتی ایران
آدرس :تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی ( وزراء)، کوچه هجدهم، پلاک 12،  ساختمان پارسیان

فکس: 42894158 

تلفن: 42894160
پست الکترونیک: ssi@fapco.ir