سیل های صنعتی
سیل های صنعتی ایران

لیست انواع مکانیکال سیل ساخته شده در کارخانه سیل های صنعتی ایران:

ردیفقطعهبرندنوعکدسایز(mm)
1MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi Spring58B-BQ70
2MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi Spring58-B-BQ40
3MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi SpringB-164850
4MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi SpringD2EM30
5MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi Spring0600/708/0195
6MECHANICAL SEALJohne CraneWAVE SPRINGM7H38
7MECHANICAL SEALJohne CraneWAVE SPRINGM7H48
8MECHANICAL SEALJohne CraneWAVE SPRINGM7H40
9MECHANICAL SEALJohne CraneWAVE SPRINGM7H50
10MECHANICAL SEALJohne CraneBELLOWSE60650
11MECHANICAL SEALJohne CraneBELLOWSE60650
12MECHANICAL SEALJohne CraneCartridge multi Spring100MM/8BER100
13MECHANICAL SEALJohne CraneSingle Spring 52
14MECHANICAL SEALBURG MAN B4 
15MECHANICAL SEALBURG MANBELLOWSEMFLWT60
16MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANCartridge D.EH75VN/80-E3770
17MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANCartridge N.D.EH75VN/80-E3870
18MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANSingle SpringMG145
19MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANSingle SpringMG135
20MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANSingle SpringM74-D35
21MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANSingle SpringM3N28
22MECHANICAL SEALEAGLE BURGMAN H75VKP-D2/100-ES75
23MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANCartridge multi SpringH75VK2/B5-PTA3670
24MECHANICAL SEALEAGLE BURGMANCartridge multi SpringH70VK2/B5-PTA3770
25MECHANICAL SEALFLOWSERVEDRIVE END SIDE2K-5558563.5
26MECHANICAL SEALFLOWSERVENON DRIVE END SIDE2K-5558663.5
27MECHANICAL SEALFLOWSERVEWORTHINGTON PUMP2K-5560370
28MECHANICAL SEALFLOWSERVECartridge multi SpringH250X20075
29MECHANICAL SEALFLOWSERVECartridge multi SpringDPW70
30MECHANICAL SEALFLOWSERVEMulti SpringQBL48
31MECHANICAL SEALFLOWSERVEAGITATOR300
32MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSLLEEVE LESSSL600100
33MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSLLEEVE LESSSL60075
34MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSLLEEVE LESSSL60050
35MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSLLEEVE LESSSL60040
36MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSLLEEVE LESSSL600127
37MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYCartridge multi Spring777SW45
38MECHANICAL SEALSEALTEK ITALYSingle Spring53035
39CONTACT BUSHING RINGTERMO MECHANICAL14700100
40GUIDE RINGTERMO MECHANICALSingle Spring3201495
41MECHANICAL SEALthermomechanica ItalyMulti Spring433125
42MECHANICAL SEALthermomechanica ItalyRotating contact ring2457390
43MECHANICAL SEAL FOR COMPRESSORAerenerMulti Spring10545260
44MECHANICAL SEALALLWEILERSingle SpringU3D50
45MECHANICAL SEALANGA NETHERLANDMulti SpringANGA90
46MECHANICAL SEALBORGWARNERSingle SpringBW50
47ROTARY JOINTDALMARSingle SpringGGN4040
48ROTARY JOINTDEUBLINSingle Spring555-000-765-46850
49ROTARY JOINTDEUBLINSingle Spring555385-76550
50ROTARY JOINTDEUBLINSingle SpringR050XXFIR50
51MECHANICAL SEAL FOR COMPRESSOREgle Industry coMulti SpringLy-265265
52MECHANICAL SEALFLUITENSingle SpringUM3A35
53MECHANICAL SEALFLUITEN ITALYDUBLE SEALBM60111/1276082
54MECHANICAL SEAL FOR PUMPfriatecSingle Spring55
55MECHANICAL SEL FOR WATER PUMPEGeorge FischerSingle Spring19716556635
56MECHANICAL SEAL FOR PUMPgrundfosSingle Spring9648830228
57MECHANICAL SEALMAHLER-ESSENSingle Spring043802500-64025
58SEAL RINGMainaRingBJGCUAK210538
59MECHANICAL SEALTREM RUSSIAMulti SpringRDD-066066